Classificació Econòmica Despeses

La classificació econòmica: Implica la separació de les despeses corrents, les despeses de capital, les operacions financeres i el fons de contingència (En què es gasta?). Aquesta classificació s'aplica per a les despeses i per als ingressos. Els crèdits de despesa s'agrupen per capítols, articles, conceptes i subconceptes.