Despeses Corrents

despeses corrents: Capítol 1: "Despeses de personal" Capítol 2: "Despeses en béns corrents i de serveis" Capítol 3: "Despeses financeres" Capítol 4: "Transferències corrents"